Liên hệ

Điện thoại VPK: 08.38293828 – số nội bộ 130

Điện thoại Giáo vụ Khoa: 08.22209491

Email: giaovukhoadialy@yahoo.com

Advertisements