Thông báo chương trình giao lưu tại Nhật Bản năm 2012

Sinh viên đọc thông báo này: Thông báo

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Công tác sinh viên. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.