Daily Archives: 17/06/2012

T/B về việc nhận chứng chỉ GDTC cho SV khóa 2009-2013

THÔNG BÁO (Về việc nhận Chứng chỉ GDTC khoá 2009)  Hiện nay, sinh viên khoá 2009-2013 có tên trong danh sách cấp chứng chỉ mới nhất (ngày 01/3/2012) đã có chứng chỉ giáo dục thể chất. Lớp trưởng các lớp mang theo thẻ sinh viên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Công tác sinh viên