ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG ĐH KHXH & NV                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Số:   /XHNV-ĐT                                 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2012

 

THÔNG BÁO SỐ 4

Về việc nhận lại phiếu đăng ký tín chỉ

 Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc đóng học phí cũng như hoàn thành việc đóng học phí đúng thời hạn, phòng Đào tạo sẽ in lại phiếu đăng ký tín chỉ.Sinh viên liên hệ với Khoa/Bộ môn để nhận phiếu đăng ký.

Thời gian nhận phiếu đăng ký: từ ngày 3/4/2012 đến hết ngày 6/4/2012.

Mỗi sinh viên sẽ nhận 2 phiếu đăng ký tín chỉ ( 1 phiếu dùng đóng học phí, 1 phiếu dùng để theo dõi việc học tập).

Đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.

                                                                                                           TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

* Nơi nhận:

– BGH (để báo cáo).                                                                      TS. Phạm Tấn Hạ

– Khoa,Bộ môn.

– Lưu ĐT.                                                                                                          

 

                                                                                                         

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thông báo chung. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.