Bổ sung điểm rèn luyện cho sinh viên

CTSV khoa Địa lý đã bổ sung điểm rèn luyện cho sinh viên bộ môn Du lịch khóa 1 như sau: 

This entry was posted in Công tác sinh viên. Bookmark the permalink.