Daily Archives: 02/03/2012

THÔNG BÁO SỐ 3 Về việc hủy môn học trong học kỳ II, năm học 2011 – 2012

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          TRƯỜNG ĐH KHXH & NV                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         Số:   /XHNV-ĐT                                 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thông báo chung