Điểm thi HK1 (tiếp theo)

Phat trien hoc -CK

Dai cuong KHDL

Vien tham dai cuong-GK (bo sung)

Vien tham dai cuong-Giua ky

Quan tri co ban

Quan ly chat thai ran-Giua ky

Nghien cuu thi truong

Truyen thong giao tiep trong KD

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Điểm thi. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.