Thông báo về việc đeo thẻ sinh viên

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thông báo chung. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.