DS sinh viên làm khóa luận khóa 2008

Những sinh viên đã đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp kiểm tra lại danh sách dưới đây. Lưu ý:
Các sinh viên không đủ điều kiện làm khóa luận phải hủy đăng ký học phần này và đăng ký các môn tự chọn khác nếu cần để đủ tín chỉ xét tốt nghiệp
– Hai sinh viên Quách Thị Bích Quyên (MT) và Nguyễn Minh Đức (GIS) nếu không đăng ký bổ sung sẽ xem như không làm khóa luận tốt nghiệp.
BCN Khoa
Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thông báo chung. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.