Lịch thi môn chung (có phòng)

Xem phòng thi tại đây: 211211phongthihk1

Hoặc trên website của phòng Đào tạo: http://pdt.hcmussh.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=1227&Itemid=153

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thông báo chung. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.