KQ xét học bổng AREBCO năm 2011

Sau khi xem xét các tiêu chuẩn của HB, khoa Địa lý đã tiến cử SV Bùi Xuân Vinh, lớp Du lịch năm 2 tham gia chương trình học bổng AREBCO ngày 18/10/2011. Kết quả cuối cùng do phòng Công tác sinh viên công bố.

Các SV đã nộp hồ sơ HB AREBCO có thể nhận lại hồ sơ để nộp các HB khác. (Gặp cô Thu Thủy – chiều thứ 2, 4 tại văn phòng khoa, CS ĐTH)

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Công tác sinh viên. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.