THÔNG BÁO SỐ 5 V/v hủy môn học Học kỳ 1, năm học 2011 – 2012

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG ĐH KHXH & NV                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 THÔNG BÁO SỐ 5

V/v hủy môn học

Học kỳ 1, năm học 2011 – 2012

 Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hoàn chỉnh việc đăng ký môn học một cách chính xác, phòng Đào tạo cho phép sinh viên hủy môn học mà sinh viên đã đăng ký nhưng không có điều kiện theo học. Nếu sinh viên nào muốn hủy môn học thì vào phần Đăng ký học phần để hủy .

Thời gian hủy môn học: bắt đầu từ ngày 11/10/2011 đến hết ngày 14/10/2011.

Khi thời gian cho phép hủy môn học kết thúc, phòng Đào tạo sẽ không giải quyết việc thay đổi, điều chỉnh môn học của sinh viên.

Đối với sinh viên năm 3 (khóa 2009) mà chưa có chứng chỉ A môn Ngoại ngữ, sinh viên  vào phần Đăng ký môn học để hủy tất cả các môn học mà mình đã đăng ký.

Đề nghị sinh viên các khóa thực hiện đúng nội dung thông báo này.

                                                        Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 10 năm 2011

                                                                                                         TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                               P. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                                                                              TS. Phạm Tấn Hạ

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thông báo chung. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.