THÔNG BÁO SỐ 4 V/v đăng ký học lại và học cải thiện 1 số môn đại cương Học kỳ 1, năm học 2011 – 2012

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG ĐH KHXH & NV                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 THÔNG BÁO SỐ 4

V/v đăng ký học lại và học cải thiện 1 số môn đại cương

Học kỳ 1, năm học 2011 – 2012

 Thông qua việc xử lý đăng ký tín chỉ học tập, hiện tại còn 1 số lớp sinh viên có thể đăng ký để học lại hoặc học cải thiện.

Nếu muốn đăng ký học lại hoặc học cải thiện, sinh viên tham khảo mẫu đăng ký dưới đây và đánh dấu vào môn học muốn đăng ký, sau khi đăng ký xong sinh viên nộp trực tiếp tại phòng Đào tạo ở cơ sở Thủ đức hoặc Đinh Tiên Hoàng.

Thời gian đăng ký từ ngày 04/10/2011 đến hết ngày 07/10/2011.

                                                                    Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 9 năm 2011

                                                                                                        TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                              P. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

                                                                                                           TS. Phạm Tấn Hạ

tải mẫu: 041011thong_bao_so_4 ,

Danh sách mã môn học: DANH SACH MA MON HOC KHOA DIA LY

 

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thông báo chung. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.