THÔNG BÁO dành cho SV chưa nộp chứng chỉ A ngoại ngữ không chuyên

Sinh viên khóa 2008, 2009 chưa nộp chứng chỉ A ngoại ngữ không chuyên:

  • Làm đơn xin tạm đình chỉ học HK1 (2011-2012)  theo mẫu trong sổ tay sinh viên + Bảng điểm các học kỳ trước.
  • Hạn chót: 30/9/2011

Trước khi nộp cho phòng CTSV, sinh viên cần mang đơn lên Văn phòng Khoa để BCN Khoa xác nhận. 

This entry was posted in Thông báo chung. Bookmark the permalink.