Daily Archives: 23/09/2011

T/báo đóng bảo hiểm y tế năm 2011

Lớp trưởng các lớp lập danh sách và thu tiền BH gởi về Trạm Y tế CS 1 hoặc 2, danh sách dạng file gởi về địa chỉ email: htmhong@yahoo.com Thời gian thu từ 1/10/2011 đến 15/10/2011 Có 2 loại … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thông báo chung