Thông báo dành cho sv đăng ký học phần Thực tập Tốt nghiệp

Đề nghị các bạn sinh viên có đăng ký môn Thực tập Tốt nghiệp đến liên hệ với Trưởng Bộ Môn để được phân công Giảng viên hướng dẫn.

 

This entry was posted in Thông báo chung. Bookmark the permalink.