THÔNG BÁO SỐ 3 V/v đăng ký học lại và học cải thiện Học kỳ 1, năm học 2011 – 2012

   Phòng Đào tạo sẽ mở đăng ký học lại các môn học thuộc khối kiến thức đại cương cho sinh viên các khóa. Thời gian đăng ký cụ thể như sau:

Sinh viên khóa 2007, 2008: đăng ký vào ngày 15 và 16/9/2011.

Sinh viên khóa 2009: đăng ký vào ngày 19 và 20/9/2011.

Sinh viên khóa 2010: đăng ký vào ngày 21 và 22/9/2011.

 Những trường hợp sau đây, sinh viên gửi e-mail để đăng ký môn học:

–        Lớp đầy không thể đăng ký được trên trang web. (bạn nào chưa đăng ký được môn Viễn Thám đại cương do lớp đầy thì có thể đăng ký bổ sung)

–          Đăng ký các môn học chuyên ngành còn thiếu.

–          Đăng ký học lại, học cải thiện các môn chuyên ngành.

 Sinh viên tạo file WORD theo mẫu sau đây:

Họ và tên:
Mã số sinh viên:
Mã môn học Tên môn học Mã lớp

Hình thức đăng ký

  •  Tên môn học và mã lớp: sinh viên liên hệ với Khoa/Bộ môn để xem thời khóa biểu các môn học được mở trong HK1 năm học 2011-2012.
  • Mã môn học: sinh viên có thể xem trên website của Phòng Đào tạo (mục Văn bản liên quan đào tạo / Bảng mã học phần của trường ĐH KHXH & NV)
  • HOẶC TẢI FILE NÀY ĐỂ XEM MÃ MÔN HỌC và MÃ LỚP: DANH SACH MA MON HOC KHOA DIA LY

 Sau khi điền các thông tin đầy đủ theo mẫu, SV gửi vào địa chỉ e-mail: hoangvu0107@yahoo.com với tiêu đề: “Đăng ký tín chỉ bổ sung HK1 năm học 2011-2012”.

 Những e-mail gửi SAI TIÊU ĐỀ hoặc THIẾU CÁC DỮ KIỆN như đã thông báo coi như việc đăng ký của SV không được chấp nhận.

 Lưu ý:

  1.  Sinh viên chỉ đăng ký các môn học thuộc khối kiến thức đại cương qua website của phòng Đào tạo. Không đăng ký các môn học này qua e-mail.
  2. Sinh viên phải sắp xếp thời khóa biểu trước khi đăng ký học lại. Phòng Đào tạo không chấp nhận việc thay đổi thời khóa biểu sau khi đã đăng ký.
  3. Các môn học đã đăng ký trên trang web không đăng ký lại qua e-mail.
  4. Những trường hợp đăng ký sai mã môn học cũng như sai mã lớp sẽ không được chấp nhận đăng ký.

                                                                        Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 9 năm 2011

                                                                                                         TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                              P. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

                                                                                                           TS. Phạm Tấn Hạ

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thông báo chung. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.