Thông báo v/v đăng ký học khối kiến thức chuyên nghiệp sau khi nộp chứng chỉ A ngoại ngữ không chuyên

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thông báo chung. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.