THÔNG BÁO V/v đăng ký học lại và học cải thiện học kỳ 1, năm học 2011 – 2012

Do phần mềm xử lý việc đăng ký học phần qua mạng của sinh viên bị lỗi nên phòng Đào tạo chưa thể hoàn tất việc xử lý dữ liệu đúng như kế hoạch. Vì vậy Phòng chưa thể thông báo cho sinh viên đăng ký các môn học lại cũng như học cải thiện.

Phòng Đào tạo sẽ thông báo lại việc đăng ký học lại và học cải thiện cho sinh viên các khóa trong thời gian sớm nhất. Đề nghị sinh viên theo dõi thông báo trên website của phòng Đào tạo để biết thông tin cụ thể.

                                                                                Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2011

                                                                                                         TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                              P. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

                                                                                                           TS. Phạm Tấn Hạ

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thông báo chung. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.