Thông báo LỊCH TRỰC VĂN PHÒNG KHOA

Tải lịch trực tại đây: hk1-nh-11-12-lich-truc-khoa

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thông báo chung. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.