Danh sách SV chưa nộp bằng THPT (khóa 2007)

Đề nghị SV có tên trong danh sách đến nộp bản sao (có công chứng) bằng THPT tại phòng CTSV. 

Hạn chót: 30/08/2011 (đối với SV đã có tên trong danh sách xét Tốt nghiệp). 

Xem danh sách trên Web phòng Đào Tạo: http://pdt.hcmussh.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=1073&Itemid=153 

Riêng Khóa 2006, SV Nguyễn Thị Thanh Hằng (0668058) chưa có bằng THPT.

This entry was posted in Thông báo chung. Bookmark the permalink.