THÔNG BÁO V/v Tổ chức các lớp Anh văn chuyên ngành du lịch

1. Theo yêu cầu của Khoa, Trung tâm ngoại ngữ trường ĐH KHXH&NV TP.HCM (trung tâm) sẽ tổ chức các lớp Anh văn chuyên ngành Du lịch 01, 02, 03, 04 theo như thiết kế trong chương trình đào tạo ngành du lịch cho sinh viên. Trung tâm sẽ đảm trách việc xếp lớp, giảng dạy và kiểm tra, đánh giá kết quả của những học phần này.

2. Tất cả sinh viên ngành du lịch phải đăng kí học tại trung tâm để có thể tích lũy đầy đủ các học phần này theo yêu cầu. Kết quả đánh giá sẽ được chuyển trực tiếp cho phòng Đào tạo để nhập vào kết quả học tập cuối khóa cho sinh viên.

3. Khi đăng ký học các học phần này, sinh viên ngành Du lịch sẽ không phải học môn ngoại ngữ không chuyên theo quy định tại thông báo số 136/TB-ĐT ngày 8 tháng 4 năm 2011 của nhà trường.

4. Các học phần này không thay thế chứng chỉ ngoại ngữ. Sinh viên vẫn phải thi lấy các chứng chỉ ngoại ngữ và nộp các chứng chỉ này theo đúng thời hạn quy định của nhà trường.

BCN Khoa

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Bộ Môn Du lịch, Thông báo chung. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.