Thông báo chi tiết v/v học ngoại ngữ không chuyên đối với sinh viên hệ Chính quy

Nhằm giải đáp thắc mắc của sinh viên về việc học ngoại ngữ không chuyên theo thông báo Số: 279 /TB-ĐT   và thông báo Số:136/TB-ĐT của Phòng Đào Tạo, Khoa Địa Lý phổ biến lại cho sinh viên được rõ và đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc chủ trương của nhà trường.

Cụ thể như sau:

  • Tất cả sinh viên chưa có chứng chỉ B ngoại ngữ (hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ tương đương khác như quy định của nhà trường) còn giá trịđến thời điểm dự kiến xét tốt nghiệp của khóa học (thời điểm xét tốt nghiệp là tháng 8 hàng năm) bắt buộc phải đăng ký học ngoại ngữ tại TT Ngoại ngữ của trường theo phương thức tích luỹ để đạt trình độ quy định theo Chuẩn đầu ra của ngành học.
  • Đối với khóa 2009: SV phải nộp chứng chỉ A ngoại ngữ (hoặc chứng chỉ trình độ cao hơn) để đủ điều kiện được đăng ký học phần chuyên ngành (năm III) và vẫn phải đăng ký học TT Ngoại ngữ của trường theo quy định nếu chưa có chứng chỉ B. Thời hạn nộp vào ngày đầu tiên của lịch học Chính trị đầu năm.
  • Đối với khóa 2008: Sinh viên chưa nộp chứng chỉ A ngoại ngữ (hoặc chứng chỉ trình độ cao hơn) sẽ nộp bổ sung vào tháng 9 để được đăng ký học phần chuyên ngành (năm III và IV) và vẫn phải đăng ký học TT Ngoại ngữ của trường theo quy định nếu chưa có chứng chỉ B.
  • Các trường hợp được miễn học ngoại ngữ tại TT Ngoại ngữ của trường phải nộp bản sao chứng chỉ hợp lệ (có công chứng) về khoa trước ngày 15 tháng 9 năm 2011.
  • Sinh viên đăng ký học lớp tiếng Pháp liên kết với ĐH Pau, được miễn học ngoại ngữ tại TT Ngoại ngữ của trường nhưng vẫn phải nộp chứng chỉ A vào đầu năm III để được đăng ký học các môn chuyên ngành.
Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thông báo chung. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.