Daily Archives: 09/07/2011

Thông báo chi tiết v/v học ngoại ngữ không chuyên đối với sinh viên hệ Chính quy

Nhằm giải đáp thắc mắc của sinh viên về việc học ngoại ngữ không chuyên theo thông báo Số: 279 /TB-ĐT   và thông báo Số:136/TB-ĐT của Phòng Đào Tạo, Khoa Địa Lý phổ biến lại cho sinh viên được rõ và đề … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thông báo chung