THÔNG BÁO V/v Học ngoại ngữ không chuyên của sinh viên bậc đại học hình thức đào tạo chính quy Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM 

TRƯỜNG ĐHKHXH&NV

Số: 136/TB-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8  tháng 4  năm 2011

THÔNG BÁO

V/v Học ngoại ngữ không chuyên của sinh viên bậc đại học hình thức đào tạo chính quy Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Thực hiện “Quy chế Ngoại ngữ tiếng Anh đối với các chương trình đào tạo đại học và sau đại học không chuyên tiếng Anh” ban hành theo Quyết định số 51/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 25 tháng 1 năm 2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (dưới đây gọi tắt là Quy chế 51) và căn cứ vào thực tế của việc học ngoại ngữ không chuyên của sinh viên, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn quy định một số điều như sau:

1. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn khẳng định việc giảng dạy ngoại ngữ không chuyên là trách nhiệm của nhà trường. Hiệu trưởng nhà trường quyết định giao việc tổ chức giảng dạy ngoại ngữ không chuyên cho Trung tâm Ngoại ngữ của Trường. Trung tâm có trách nhiệm tổ chức tốt việc giảng dạy ngoại ngữ không chuyên, cả lớp ban ngày và lớp ban đêm, tại hai cơ sở Đinh Tiên Hoàng (Quận 1) và Linh Trung (Quận Thủ Đức) phục vụ nhu cầu học tập của sinh viên.

2. Sinh viên bậc đại học, hình thức đào tạo chính quy của Trường (trừ các đối tượng được miễn nêu tại Điều 3 của Thông báo này) phải đăng ký học ngoại ngữ không chuyên tại Trung tâm Ngoại ngữ của Trường như một môn học bắt buộc theo phương thức tích luỹ để đạt trình độ quy định. Sinh viên của Trường được tổ chức thành lớp riêng, việc xếp lớp căn cứ kết quả kiểm tra trình độ của Trung tâm Ngoại ngữ. Sinh viên nào không có tên trong danh sách học ngoại ngữ không chuyên tại Trung tâm Ngoại ngữ của Trường sẽ không đủ điều kiện để xét tốt nghiệp.

Sinh viên phải đăng ký và theo học ngoại ngữ không chuyên muộn nhất là từ học kỳ 2 của khoá học.

Sau 4 học kỳ đầu, sinh viên phải nộp chứng chỉ A mới được đăng ký học các môn chuyên ngành. Kết thúc khoá học, sinh viên phải nộp chứng chỉ B mới đủ điều kiện xét tốt nghiệp (trừ sinh viên ngành Quan hệ quốc tế có quy định riêng).

Để hỗ trợ sinh viên, Trung tâm Ngoại ngữ thực hiện chính sách giảm 30% học phí cho sinh viên hình thức chính quy của trường theo học các lớp để tích luỹ chứng chỉ A, B (không bao gồm các lớp nâng cao, các lớp rèn luyện kỹ năng,…)

3. Các đối tượng được miễn học ngoại ngữ không chuyên bao gồm:

a) Sinh viên có một trong các văn bằng quy định tại Điều 6, Quy chế 51; bao gồm:

– Văn bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học tại nước bản ngữ là tiếng Anh;

– Văn bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học ở trong nước, nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng toàn phần trong đào tạo là tiếng Anh không qua phiên dịch;

– Văn bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học ngành ngoại ngữ tiếng Anh do các cơ sở đào tạo trong nước, nước ngoài cấp và được Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh công nhận.

b) Sinh viên có một trong các chứng chỉ quốc tế của các cơ sở có chức năng đào tạo, tổ chức thi, cấp chứng chỉ được quy định tại Điều 7, Quy chế 51, bao gồm:

– Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: chứng chỉ tiếng Anh do tổ chức khảo thí hoặc đào tạo có thẩm quyền hoặc được uỷ quyền cấp. Các loại chứng chỉ bao gồm: Chứng chỉ IELTS của ba tổ chức đồng sở hữu là Hội đồng Anh (British Council), Hội đồng Khảo thí Tiếng Anh Trường Đại học Cambridge (University of Cambridge ESOL) và Tổ chức Phát triển Giáo dục Quốc tế của Úc (IDP Education Australia); Chứng chỉ TOEFL iBT của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (Educational Testing Service – ETS); Chứng chỉ tiếng Anh của Cambridge ESOL; Chứng chỉ TOEIC của ETS kiểm tra 4 kỹ năng;

– Chứng chỉ tiếng Anh nội bộ do các đơn vị, tổ chức khảo thí hoặc đào tạo tiếng Anh trong nước cấp, được Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh công nhận

c) Sinh viên có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B do trung tâm ngoại ngữ của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, của Đại học Quốc gia  Hà Nội, trung tâm ngoại ngữ của các trường đại học thành viên thuộc hai Đại học Quốc gia kể trên cấp.

Tất cả các chứng chỉ ngoại ngữ phải còn thời hạn hai năm tính từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ tốt nghiệp khoá đào tạo.

4. Lộ trình thực hiện: Thông báo này bắt đầu có hiệu lực từ học kỳ 1 năm học 2011-2012. Các chứng chỉ ngoại ngữ cấp trước thời điểm học kỳ 1 năm học 2011-2012 và còn thời hạn tính đến ngày xét tốt nghiệp được công nhận là chứng chỉ hợp lệ.

5. Thông báo này có hiệu lực từ học kỳ I năm học 2011-201 và thay thế cho các văn bản liên quan của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã ban hành trước đây.

6. Đây là chủ trương quan trọng của Trường, yêu cầu các khoa /bộ môn, Phòng Đào tạo, Trung tâm Ngoại ngữ, các phòng, ban có liên quan và tất cả sinh viên bậc đại học hình thức đào tạo chính quy của Trường nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận: 

– Đảng uỷ, BGH;

– Các khoa/bộ môn;

– Phòng KT&ĐBCL, TTNN;

– Lưu TCHC, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG 

PGS.TS. Võ Văn Sen

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thông báo chung. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.