Daily Archives: 08/04/2011

Thông báo Danh sách SV bị cảnh cáo học vụ, buộc thôi học từ năm học 2010-2011

Advertisements

Đăng tải tại Thông báo chung

THÔNG BÁO V/v Học ngoại ngữ không chuyên của sinh viên bậc đại học hình thức đào tạo chính quy Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM  TRƯỜNG ĐHKHXH&NV Số: 136/TB-ĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8  tháng 4  năm 2011 THÔNG BÁO V/v Học … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thông báo chung